Novosti

Raspored polaganja na pilot maturskom i stručnom ispitu

Objavljeno 27.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
02.-04. jun 2009.

Spisak učenika uključenih u pilot maturski ispit

Objavljeno 27.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
i izborni predmeti

Značajne osobe u maturskom ispitu

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Ispitni centar, na osnovu utvrđenih kriterijuma, u saradnji sa školom, određuje školske koordinatore i test- administratore i za njih organizuje odgovarajuću obuku.Za organizaciju i realizaciju eksternog dijela maturskog i stručnog ispita u školi, pored direktora škole, zadužen je školski koordinator

Bezbjednost ispitnog materijala

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Radi zaštite ispitnih materijala, definisane su odgovarajuće procedure i odluke o postupanju sa ispitnim materijalima u fazi njihove izrade, u procesu realizacije ispita i nakon njega

Ocjenjivanje

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Ocjenjivanje je postupak vrednovanja svih važnih činjenica o učenikovom postignuću tokom eksternog ispita, a izražava se bodovima i ocjenama

Standardi znanja - Ispitni katalozi

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Ispitni katalog je sastavni dio posebnog dijela obrazovnog programa (član 35 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju)

Sadržaj državne mature i stručnog ispita

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Maturski ispit se sastoji iz obaveznog i izbornog dijela

Maturski i stručni ispit - Državna matura

Objavljeno 24.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Maturski i stručni ispit, odnosno državna matura, standardizovana je eksterna provjera školskih postignuća. Na taj način se želi vidjeti u kojoj su mjeri učenici dostigli standarde znanja date kroz ciljeve obrazovnih programa

-Informatika2-

Objavljeno 21.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Praktični dio

-Informatika-

Objavljeno 21.05.2009 u kategoriji Eksterni maturski ispit
Ispitni katalog iz informatike