Organizacija rada škole

Školska 2011/12 godina

Ritam rada i organizacija nastave

        Škola radi u petodnevnoj radnoj nedjelji u okviru koje realizuje cio obrazovno-vaspitni rad: teorijsku nastavu sa vježbama, dodatnu i dopunsku nastavu, praktičnu nastavu, profesionalnu praksu, ispite, praćenje rada i ocjenjivanje učenika, slobodne aktivnosti, ekskurzije, rad učeničkih organizacija, kulturnu i javnu djelatnost, itd.

          Teorijska nastava opšteobrazovnih i stručnih predmeta izvodi se u 8 odjeljenja i to: 4 odjeljenja opšte gimnazije (IV stepen) i četiri kombinovana odjeljenja konobara i kuvara (područje rada trgovina, ugostiteljstvo, turizam; zanimanja tehničar usluživanja i tehničar kulinarstva; IV stepen).

          Nastavna godina počinje u četvrtak, 1.septembra 2011. godine, a završava se u utorak, 12. juna 2012. godine. Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u četvrtak, 17. maja 2012. godine. Školska godina se završava 31.avgusta 2012.godine.

          Obrazovno-vaspitni rad se obrazuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. septembra, a završava se u ponedeljak, 31. oktobra 2011. godine.
Drugi klasifikacioni period počinje u utorak, 1. novembra, a završava se u petak, 30. decembra 2011. godine.
Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 30. januara, a završava se u petak, 30. marta 2012. godine.
Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedeljak, 2. aprila, a završava se u utorak, 12. juna 2012. godine (za učenike završnog razreda u četvrtak, 17. maja).

          Zimski raspust počinje u nedelju, 1. januara 2012. god., a završava se u nedjelju, 29. januara 2012. godine.

       Nastavna godina po pravilu traje 180 radnih dana, odnosno 220 radnih dana sa praktičnim obrazovanjem, a za učenike završnog razreda 165 radnih dana. Ako se u predviđenom roku ne ostvari broj nastavnih časova iz pojedinih predmeta utvrđenih obrazovnim programom, nastavna godina se produžava dok se ne ostvari utvrđeni broj časova, ali ne više od 10 radnih dana.

        Izvođenje nastave počinje u 14 časova ( jer u prijepodnevnim satima nastavu izvodi osnovna škola) a završava se u 19,55 časova. Iz praktičnih razloga povremeno se drže i predčasovi od 13 časova do 13,45 časova. U toku izvođenja nastave učenici imaju odmor između časova po 5 minuta, a između 3 i 4 časa 15 minuta. Škola će po potrebi u zimskom periodu skraćivati časove bar 5 minuta.

        U školi se izvodi 281 čas teorijske nastave i 40 časova praktične nastave ( za gimnaziju 136 časova teorijske nastave, a za ugostitelje 145 časova teorijske nastave i 40 časova praktične nastave) sedmično. Praktična i ferijalna praksa izvode se u Centru za obuku JU Srednje mješovite škole „17. septembar“, tj. školskom bifeu i školskom restoranu "Duga". Centar za obuku ima sve potrebne uslove za izvođenje praktične nastave, a u slučaju eventualne potrebe škola će sklapati ugovore i sa drugim subjektima.

 

Praktična nastava, profesionalna i ferijalna praksa

        Praktično obrazovanje, kao i profesionalna i ferijalna praksa za učenike ugostiteljske struke se izvodi u objektima Centra za obuku u JU Srednja mješovita škola „17. septembar“. Praktično obrazovanje se obavlja radi primjene teorijskih znanja u praksi i sticanja novih vještina.

        Praktično obrazovanje se organizuje po grupama učenika uz obavezno prisustvo nastavnika praktične nastave ili stručnog lica zaposlenog u objektu u kome se realizuje praktično obrazovanje. Učenici II, III i IV razreda u danu izvođenja praktične nastave nemaju časove teorijske nastave. U realizaciji programa praktične nastave, učenik je obavezan da vodi dnevnik rada. U dnevnik rada, učenik po danima upisuje sadržaje rada a poželjno je da priloži skice, šeme ili neke druge elemente tehničko-tehnološke dokumentacije. Dnevnik rada potpisuje lice koje je zaduženo za realizaciju programa. U vrijeme izvođenja praktične nastave učeniku se obezbjeđuje topli obrok.

       Profesionalna i ferijalna praksa se obavlja u periodu ljetnjeg raspusta (od 13. juna do 31. avgusta 2012. godine) i u toku zimskog raspusta (od 1. januara do 29. januara 2012. godine). Prema nastavnom planu i programu ovaj oblik nastave je obavezan za sve učenike ugostiteljske struke i to za I, II i III razred u trajanju od 30 dana. Učenike će na profesionalnoj i ferijalnoj praksi usmjeravati i kontrolisati nastavnici koji su izvodili nastavu u toku nastavne godine ili stručni saradnici u vremenu izvođenja praktične nastave. Na predlog stručnog aktiva Nastavničko vijeće će utvrditi plan izvođenja prakse i formirati grupe. U vrijeme izvođenja prakse učenicima se obezbjeđuje topli obrok.

        U okviru škole je, kao posebna organizaciona jedinica, osnovan Centar za obuku. U okviru Centra za obuku posluju dvije učeničke radionice i to: školski bife i školski restoran "Duga". U Centru za obuku učenici ugostiteljske struke izvode praktičnu nastavu, a u skladu sa nastavnim planom i programom. Centar za obuku koristi podračun škole, a posluje na dohodovnom principu i uz pomoć Ministarstva prosvjete i sporta CG. Rad, organizacija rada i upravljanje Centrom za obuku, definisani su Statutom škole, a uz saglasnost ministarstva. Iz ovoga proizilazi da je prevashodni zadatak rukovodioca da koordinira realizaciju praktičnog obrazovanja, tj obavlja i poslove saradnika u nastavi. Radnici Centra za obuku imaju takođe tretman saradnika u nastavi jer u toku radnog vremena imaju obavezu nadzora i obuke učenika prilikom izvoćenja praktičnog obrazovanja, i profesionalne i ferijalne prakse. Rukovodilac je odgovoran za zakonitost poslovanja, organizaciju rada, nabavku hrane i pića, rezervnih dijelova i sl. Zajedno sa direktorom vodi kadrovsku politiku u Centru za obuku. Članovi učeničke radionice, pored učenika, mogu biti i zaposleni u školi.